Meteen naar de inhoud

Notice & Take Down

Alle informatie op de PotterDome website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien je desondanks materiaal aantreft waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op je rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je bij PotterDome een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

E-mail

Om je verzoek te kunnen behandelen, kun je een e-mail te sturen via abuse@potterdome.eu. PotterDome streeft ernaar je verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. PotterDome wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat en/of geen onderbouwing (bewijsstukken) heeft niet in behandeling wordt genomen.

Inbreukmakende informatie

Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen, dien je het verzoek als volgt nader toe te lichten:

  • Vindplaats van de informatie
  • Motivering van je verzoek
  • Naam van de rechthebbende

Bewijsstukken

Ter beoordeling van je verzoek, vraagt PotterDome je om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij het verzoek te voegen:

  • Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
  • Bewijs dat sprake is van een inbreuk op je rechten of rechten van een persoon die je heeft  gemachtigd om namens hem/haar op te treden.

Verklaring

Via de e-mail verzoek je PotterDome de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarbij verklaar je:

  • Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem/haar op te treden.
  • Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Indien PotterDome je verzoek gegrond acht, zal de gevraagde informatie worden verwijderen. Het verwijderen van die informatie impliceert niet dat PotterDome enige aansprakelijkheid inzake erkent en ook niet erkent onrechtmatig te handelen.