Meteen naar de inhoud

Redactiestatuut

Artikel 1: PotterDome

 1. PotterDome is een onafhankelijk platform dat liefhebbers gidst door De Wereld Van De Jongen Die Bleef Leven: Harry Potter en Fantastic Beasts and Where To Find Them. Het platform omvat een online medium (website) op www.potterdome.eu en bijbehorende social media, op Facebook en Instagram te herkennen aan de naam @potterdomeofficial en op Twitter op @potterdomeofcl.

Artikel 2: Doelstellingen

 1. PotterDome voldoet aan haar gidsfunctie door naast filmografische of biografische achtergrondinformatie ook actuele content te brengen van onder meer initiatieven genomen door officiële en particuliere partijen.
 2. PotterDome vertaalt de magie van De Jongen Die Bleef Leven naar hedendaagse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld digitale veiligheid, wonen en werk, liefde etc.

Artikel 3: Onafhankelijkheid

 1. PotterDome is een medium dat onafhankelijk is van officiële partijen (JK Rowling cs., Bloomsbury, Scholastic, De Harmonie, Warner Bros etc.) en particuliere partijen (webshops, games, fan communities etc.).
 2. PotterDome streeft een objectieve dan wel intersubjectieve berichtgeving na.
 3. De redactie is vrij om te publiceren over alle zaken die passen binnen de doelstellingen van PotterDome zoals aangegeven in artikel 2.
 4. De redactie publiceert zonder vooraf toestemming te vragen voor publicatie aan derden.
 5. Vergaring, selectie en presentatie van nieuws en achtergronden geschiedt onafhankelijk van de mening van groepen of personen. De redactie treedt niet op als spreekbuis van derden.
 6. PotterDome biedt platformen tot debat en meningsvorming, maar behoudt zich het recht voor in te grijpen bij uitingen die niet passend zijn en / of fatsoensnormen overschrijden.
 7. PotterDome plaatst geen anonieme reacties op haar website, tenzij de identiteit van de auteur hiervan bekend is bij de redactie.
 8. De redactie handelt extra zorgvuldig bij de berichtgeving van extreme gebeurtenissen, de behandeling van controversiële onderwerpen en bij het verwerken van informatie die de privacy van de doelgroep raakt. Bronbescherming is daarbij van essentieel belang.
 9. Bij een medium als PotterDome past een journalistieke aanpak met een ‘doeners’ mentaliteit. PotterDome past daarom waar mogelijk de beginselen van Constructieve Journalistiek toe.
 10. PotterDome conformeert zich aan de Code van Bordeaux.

Artikel 4: Verschijningsvormen

 1. PotterDome kiest haar eigen verschijningsvormen.
 2. Nevengebruik van artikelen door anderen dan de redactie is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

Artikel 5: Hoofdredactie

 1. De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de redactie.
 2. De hoofdredacteur is te allen tijde verantwoordelijk voor artikelen van de hand van de redacteuren van PotterDome.
 3. De hoofdredacteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de uitgever.

Artikel 6: Redactie

 1. De redactie bestaat uit redacteuren die, onder leiding van de hoofdredacteur, werken aan journalistieke producties en het community management.
 2. Redacteuren worden benoemd door de hoofdredacteur.
 3. De redactie komt minimaal één keer per maand in vergadering bijeen, fysiek of digitaal.
 4. Om de binding met de doelgroep te versterken streeft de redactie naar samenwerking met medewerkers uit de doelgroep.
 5. Derden kunnen ingezonden brieven en/of opiniërende artikelen aanbieden voor plaatsing in PotterDome. De redactie behoudt het recht deze bijdragen in te korten.

Artikel 7: Kwaliteit van het PotterDome

 1. De inhoud van PotterDome moet betrouwbaar zijn. Belangrijke principes, zoals hoor- en wederhoor en verificatie van bronnen en feiten, staan daarom centraal. Iedere redacteur is gehouden deze principes in acht te nemen.
 2. De redactie vraagt de lezers regelmatig naar hun ervaringen met en waardering voor de publicaties. De uitkomsten worden door de redactie meegenomen in het door haar te voeren beleid.

Artikel 8: Vrienden van PotterDome (Raad van Advies)

 1. De Vrienden van PotterDome kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over de inhoud van het platform, de redactionele bezetting en het redactiestatuut.
 2. Aan de Vrienden van PotterDome wordt tenminste een e-mailadres en eventueel een Facebook-groep voor overleg ter beschikking gesteld.
 3. De Vrienden van PotterDome en de hoofdredacteur komen elk kwartaal bij elkaar, waarvan twee keer ook in aanwezigheid van de totale redactie.
 4. Het is de taak van de Vrienden van PotterDome te waarborgen dat de hoofdredacteur en redactie zowel binnen de redactieformule als organisatorisch onafhankelijk kunnen werken. Hun taak betreft dus niet alleen inhoudelijke waarborging, maar ook PotterDome als zelfstandige entiteit.
 5. De Vrienden van PotterDome bestaan uit professionals welke het platform (en de scene) alsmede haar maatschappelijke taak rond digitale veiligheid en inclusiviteit een warm hart toedraagt.
 6. De Vrienden van PotterDome hebben binding met Harry Potter, Fantastic Beasts, de popcultuur in het algemeen of vervullen een maatschappelijke functie. De hoofdredacteur treedt als adviseur op voor de Vrienden.
 7. Een lidmaatschap van de Vrienden van PotterDome geschiedt geheel op persoonlijke titel. Elk lid is onafhankelijk.

Artikel 8: Klachten en beroep

 1. Klachten van lezers over de inhoud worden behandeld door de hoofdredacteur.
 2. De hoofdredacteur is in voorkomende gevallen gehouden tot het plaatsen van rectificaties en / of aanvullingen.
 3. Eenmaal geplaatste content op internet wordt niet door de redactie van PotterDome verwijderd, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van onjuiste berichtgeving. Bij conflicten beslist de hoofdredacteur.

Artikel 9: Overige bepalingen

Indien dit redactiestatuut niet voorziet, beslist de hoofdredacteur.

Artikel 10: Vaststelling, wijzigingen en ondertekening

Dit redactiestatuut is vastgesteld en door de volgende personen ondertekend. Het redactiestatuut, alsmede de formule, kan slechts gewijzigd worden door de hoofdredacteur.

Vastgesteld: 16 januari 2021
Laatste wijziging: 20 april 2021