Redactiestatuut

Artikel 1: PotterDome

 1. PotterDome is een onafhankelijk platform dat liefhebbers gidst door De Wereld Van De Jongen Die Bleef Leven: Harry Potter en Fantastic Beasts and Where To Find Them. Centraal binnen het platform staat het online medium (website) op www.potterdome.net. In aanvulling op het online medium maakt PotterDome de podcast PD Today, de encyclopedie PotterPedia en de rpg en community Kings Cross. Tot slot is PotterDome vertegenwoordigd op social media. Op Facebook en Instagram is het platform te herkennen aan de naam @potterdomeofficial en op Twitter aan de naam @potterdomeofcl.

Artikel 2: Doelstellingen

 1. PotterDome voldoet aan haar gidsfunctie door naast filmografische of biografische achtergrondinformatie ook actuele content te brengen van onder meer initiatieven genomen door officiële en particuliere partijen.
 2. PotterDome vertaalt de magie van De Jongen Die Bleef Leven naar hedendaagse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld digitale veiligheid, wonen en werk, liefde etc.
 3. Ter bevordering van de doelstellingen van PotterDome als product en als geheel, is het redactieteam verdeeld over twee deelredacties, te weten de deelredactie Nieuws & Achtergrond en de deelredactie RPG & Community.
 4. Daar waar ‘de redactie staat’, gelden de clausules uit dit statuut voor beide deelredacties, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3: Onafhankelijkheid

 1. PotterDome is een medium dat onafhankelijk is van officiële partijen (JK Rowling cs., Bloomsbury, Scholastic, De Harmonie, Warner Bros etc.) en particuliere partijen (webshops, games, fan communities etc.).
 2. PotterDome streeft een objectieve dan wel intersubjectieve berichtgeving na.
 3. De redactie is vrij om te publiceren over alle zaken die passen binnen de doelstellingen van PotterDome zoals aangegeven in artikel 2.
 4. De redactie publiceert zonder vooraf toestemming te vragen voor publicatie aan derden.
 5. Vergaring, selectie en presentatie van nieuws en achtergronden geschiedt onafhankelijk van de mening van groepen of personen. De redactie treedt niet op als spreekbuis van derden.
 6. PotterDome biedt platformen tot debat en meningsvorming, maar behoudt zich het recht voor in te grijpen bij uitingen die niet passend zijn en / of fatsoensnormen overschrijden.
 7. PotterDome plaatst geen anonieme reacties op haar website, tenzij de identiteit van de auteur hiervan bekend is bij de redactie.
 8. De redactie handelt extra zorgvuldig bij de berichtgeving van extreme gebeurtenissen, de behandeling van controversiële onderwerpen en bij het verwerken van informatie die de privacy van de doelgroep raakt. Bronbescherming is daarbij van essentieel belang.
 9. Bij een medium als PotterDome past een journalistieke aanpak met een ‘doeners’ mentaliteit. PotterDome past daarom waar mogelijk de beginselen van Constructieve Journalistiek toe.
 10. PotterDome conformeert zich aan de Code van Bordeaux.

Artikel 4: Verschijningsvormen

 1. PotterDome kiest haar eigen verschijningsvormen.
 2. Nevengebruik van artikelen door anderen dan de redactie is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

Artikel 5: Hoofdredactie/community management

 1. De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur, de coördinator Nieuws & Achtergrond en de coördinator RPG & Community. In gezamenlijkheid zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de deelredacties.
 2. De hoofdredacteur is formeel leidinggevende. De coördinator-functie voor beide deelredacties is gelijkwaardig aan die van eindredacteur en community manager.
 3. De hoofdredacteur is te allen tijde verantwoordelijk voor zowel journalistieke artikelen van de hand van de redacteuren als van (PotterDome-gerelateerde) community bijdragen van community redacteuren binnen PotterDome.
 4. De hoofdredacteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de uitgever, gehoord de Vrienden van PotterDome.

Artikel 6A: Deelredactie Nieuws & Achtergrond

 1. De deelredactie bestaat uit redacteuren die, onder leiding van de hoofdredacteur, werken aan journalistieke producties in woord, beeld en geluid voor PotterDome en de daarbij behorende kanalen, zoals het online platform en de podcasts.
 2. Redacteuren worden benoemd door de Coördinator Nieuws & Achtergrond, gehoord de hoofdredacteur.
 3. De deelredactie komt minimaal één keer per maand in vergadering bijeen, fysiek of digitaal.
 4. Om de binding met de doelgroep te versterken streeft de redactie naar samenwerking met medewerkers uit de doelgroep.
 5. Derden kunnen ingezonden brieven en/of opiniërende artikelen aanbieden voor plaatsing in PotterDome. De redactie behoudt het recht deze bijdragen in te korten.
 6. De deelredactie werkt inhoudelijk onafhankelijk en op basis van zelfsturing, maar beseft zich dat zij organisatorisch deel uitmaken van PotterDome als geheel. Er heeft op reguliere basis afstemming met de hoofdredacteur plaats.

Artikel 6B: Deelredactie RPG & Community

 1. De deelredactie RPG & Community bestaat uit community redacteuren die, onder leiding van de community coördinator, Kings Cross, de role playing game (rpg) en het community management beheren en inhoudelijk realiseren.
 2. Community medewerkers worden benoemd door de Coördinator RPG & Community, gehoord de hoofdredacteur.
 3. De deelredactie komt minimaal één keer per maand in vergadering bijeen, fysiek of digitaal.
 4. Om de binding met de doelgroep te versterken streeft de deelredactie naar samenwerking met medewerkers uit de doelgroep.
 5. De deelredactie werkt inhoudelijk onafhankelijk en op basis van zelfsturing, maar beseft zich dat zij organisatorisch deel uitmaken van PotterDome als geheel. Er heeft op reguliere basis afstemming met de hoofdredacteur plaats.

Artikel 7: Kwaliteit van het PotterDome

 1. De inhoud van PotterDome moet betrouwbaar zijn. Belangrijke principes, zoals hoor- en wederhoor en verificatie van bronnen en feiten, staan daarom centraal. Iedere redacteur is gehouden deze principes in acht te nemen.
 2. De redactie vraagt de lezers regelmatig naar hun ervaringen met en waardering voor de publicaties. De uitkomsten worden door de redactie meegenomen in het door haar te voeren beleid.

Artikel 8: Vrienden van PotterDome (Raad van Advies)

 1. De Vrienden van PotterDome kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over de inhoud van het platform, de redactionele bezetting en het redactiestatuut.
 2. Aan de Vrienden van PotterDome wordt tenminste een e-mailadres en eventueel een Facebook-groep voor overleg ter beschikking gesteld.
 3. De Vrienden van PotterDome en de hoofdredacteur komen elk kwartaal bij elkaar, waarvan twee keer ook in aanwezigheid van de totale redactie.
 4. Het is de taak van de Vrienden van PotterDome te waarborgen dat de hoofdredacteur en redactie zowel binnen de redactieformule als organisatorisch onafhankelijk kunnen werken. Hun taak betreft dus niet alleen inhoudelijke waarborging, maar ook PotterDome als zelfstandige entiteit.
 5. De Vrienden van PotterDome bestaan uit professionals welke het platform (en de scene) alsmede haar maatschappelijke taak rond digitale veiligheid en inclusiviteit een warm hart toedraagt.
 6. De Vrienden van PotterDome hebben binding met Harry Potter, Fantastic Beasts, de popcultuur in het algemeen of vervullen een maatschappelijke functie. De hoofdredacteur treedt als adviseur op voor de Vrienden.
 7. Een lidmaatschap van de Vrienden van PotterDome geschiedt geheel op persoonlijke titel. Elk lid is onafhankelijk.

Artikel 8: Klachten en beroep

 1. Klachten van lezers over de inhoud van PotterDome worden behandeld door in beginsel de coördinator Nieuws & Achtergrond. Klachten van leden over de RPG & Community worden behandeld door de coördinator RPG & Community. Klachten van medewerkers over de inhoud van PotterDome of over elkaar worden uitsluitend door de hoofdredacteur behandeld.
 2. Een klacht kan via verschillende kanalen worden ingediend, te weten via e-mail, via de Kings Cross chat, via WhatsApp, telefonisch of per post.
 3. Een klacht moet nickname/naam, mogelijkheid tot bereikbaarheid en klachtomschrijving bevatten.
 4. PotterDome stuurt vervolgens binnen 48 uur een ontvangstbevestiging via het kanaal waar de klacht is binnengekomen.
 5. Onvolledige klachten worden niet in behandeling genomen.
 6. PotterDome kan contact opnemen met de klager in geval er nog vragen zijn.
 7. Binnen vijf werkdagen geeft de coördinator in kwestie uitsluitsel over de klacht.
 8. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan neemt de hoofdredacteur de klacht binnen 48 uur in behandeling. Binnen vijf werkdagen geeft de hoofdredacteur ofwel uitsluitsel ofwel – indien er meer tijd nodig is – een tussentijdse update.
 9. De hoofdredactie is in voorkomende gevallen gehouden tot het plaatsen van rectificaties en / of aanvullingen.
 10. Eenmaal geplaatste content op internet wordt niet door de redactie van PotterDome verwijderd, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van onjuiste berichtgeving. Bij conflicten beslist de hoofdredacteur.

Artikel 9: Overige bepalingen

Indien dit redactiestatuut niet voorziet, beslist de hoofdredacteur.

Artikel 10: Vaststelling, wijzigingen en ondertekening

Dit redactiestatuut is vastgesteld en door de volgende personen ondertekend. Het redactiestatuut, alsmede de formule, kan slechts gewijzigd worden door de hoofdredacteur.

Vastgesteld: 16 januari 2021
Laatste wijziging: 13 augustus 2022